LỚP GIOAN ĐOÀN VIẾT ĐẠT (Khóa I) - TIỀN CHỦNG VIỆN TÊRÊSA LONG XUYÊN - NIÊN KHÓA 2019-2023