DANH SÁCH NHÀ ANRÊ DŨNG LẠC NIÊN KHÓA 2020-2021

STT Thánh Họ và Tên
1 Giuse Bùi Quốc Anh
2 J.B. Nguyễn Hoàng Phúc Bảo
3 Vicente Nguyễn Công Bình
4 Giuse Đặng Trần Tiến Đạt
5 Giuse Đinh Xuân Đạt
6 Giuse Nguyễn Minh Đức
7 J.B. Phạm Văn Trường Giang
8 Phêrô Đoàn Nguyễn Ngọc Hải
9 Giuse Nguyễn Thanh Hiến
10 Dom Nguyễn Trần Ngọc Hiệp
11 Giuse Hoàng Minh Hiệp
12 Vicente Nguyễn Trương Hữu Hiệp
13   Nguyễn Hưng
14 Giuse Trần Nguyễn Hưng
15 Phêrô Nguyễn Hoàng Huy
16 Vicente Vũ Đinh Quang Huy
17 Dom Trần Tuấn Kha
18 Giuse Phạm Đình Khôi
19 Giuse Trần Phương Khôi
20 Vicente Đỗ Thiên Long
21 Vicente Quách Đình Luân
22 Giuse Phạm Nhật Minh
23 Giuse Vũ Quốc Nguyên
24 Phêrô Trần Minh Nhật
25 Giuse Nguyễn Hiệp Phát
26 Matthêu Phạm Tiến Phát
27 Phaolô Nguyễn Ngọc Quốc Phát
28 Phêrô Nguyễn Văn Quyền
29 F.X. Hoàng Minh Sang
30 Giuse Nguyễn Quốc Thái
31 J.B. Phạm Thành Thái
32 Phêrô Trần Toàn Thắng
33 Phaolô Lã Đức Thiện
34 Giuse Đỗ Đức Thọ
35 Giuse Trần Nguyễn Minh Tiến
36 Vicente Trương Văn Tiến
37 Giuse Lê Quang Tín
38 Giuse Triệu Quốc Tính
39 Dom Nguyễn Thái Toàn
40 J.B. Nguyễn Hoàng Phúc Trọng
41 F.X. Đặng Đức Việt
42 F.X. Âu Nguyễn Thiên

 

BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC: