LỚP GIUSE NGÔ DUY HIỂN (Khóa III) - TIỀN CHỦNG VIỆN TÊRÊSA LONG XUYÊN - NIÊN KHÓA 2021-2025