LỚP TÔMA THIỆN (KHÓA II) - TIỀN CHỦNG VIỆN TÊRÊSA LONG XUYÊN - NIÊN KHÓA 2020-2024